fbpx

Resim/video: Yuhanna 3:22-36

Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.  —Yuhanna 3:36

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
31–34: İsa “yukarıdan gelendir” ve herkesten üstündür. Bu nedenle, dünyaya ait olanlar onun sözünü kabul etmemiştir. İsa Mesih, Tanrı’nın sözlerini dile getirdiği için, Ruh’ta olmayanlar O’nu anlayamazlar. Dünyasal değerlere önem vererek mi yaşıyorum? Yoksa herkesten üstün olan İsa’yı kralım olarak kabul edip O’nun emrinde mi yaşıyorum?

35, 36: İsa’nın sözünü kabul edip O’na iman eden sonsuz yaşama sahip olur. Sonsuz yaşam, Tanrı’nın sahip olduğu bolluğa katılmaktır. Bu hayatta acı çekeriz, kaynaklarımız da sınırlıdır ve sonunda ölürüz; fakat O’na itaat ederek şimdi bile sonsuz yaşamı tadarak yaşayabiliriz. Ben sonsuz yaşamın tadına vararak yaşıyor muyum? Tanrı’nın bol bereketini hissetmek için bugün ne yapacağım?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
25, 26: Tanrı’ya hizmet ederken başkalarını kıskanıp onlarla rekabet ediyor muyum? Kilisede bazı kişilere karşı böyle bir tavrım varsa, değişmek için ne yapacağım?

27–30: Vaftizci Yahya kendi hizmetinin ne olduğunu iyi bilmektedir. Başoyuncu ortaya çıktığında, sevinçle geri çekilir. Ben de İsa’yı yücelten bir yaşam sürdürüp bundan sevinç duyuyor muyum? İsa hayatımda yükselirken, ben de İsa için küçülüyor muyum?

34: İsa Kutsal Ruh’un yardımıyla yalnız Tanrı’nın sözünü dile getirir. Ben de Kutsal Ruh’un yardımıyla Tanrı sözünü insanlara çarpıtmadan iletiyor muyum?

 

Yuhanna 3:22–36
22 Bundan sonra İsa’yla öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti. 23 Yahya da Salim yakınındaki Aynon’da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı. 24 Yahya henüz hapse atılmamıştı. 25 O sıralarda Yahya’nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı. 26 Öğrencileri Yahya’ya gelerek, “Rabbî” dediler, “Şeria Irmağı’nın karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte O vaftiz ediyor, herkes de O’na gidiyor.”

27 Yahya şöyle yanıt verdi: “İnsan, kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz. 28 ‘Ben Mesih değilim, ama O’nun öncüsü olarak gönderildim’ dediğime siz kendiniz tanıksınız. 29 Gelin kiminse, güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı. 30 O büyümeli, bense küçülmeliyim.”

31 Yukarıdan gelen, herkesten üstündür. Dünyadan olan dünyaya aittir ve dünyadan söz eder. Gökten gelen ise, herkesten üstündür. 32 Ne görmüş ne işitmişse ona tanıklık eder, ama tanıklığını kimse kabul etmez. 33 O’nun tanıklığını kabul eden, Tanrı’nın gerçek olduğuna mührünü basmıştır. 34 Tanrı’nın gönderdiği kişi Tanrı’nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı, Ruh’u ölçüyle vermez. 35 Baba Oğul’u sever; her şeyi O’na teslim etmiştir. 36 Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?