fbpx

Resim: Canva

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yuhanna 1:1–14

Söz, insan olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini –Baba’dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul’un yüceliğini– gördük.  Yuhanna 1:14

Bir oğul doğdu. Eski Antlaşma’nın Tanrısı, Yeni Antlaşma’da İsa dünyaya geldiğinden ötürü bir Baba oldu. İsa beden alıp insan oldu yani bedende doğdu. Mesih’in doğduğunda, Baba Tanrı ve Tanrı Oğlu İsa Mesih olmak üzere iki vahiy verildi. Bu Baba-Oğul ilişkisi, Yeni Antlaşma’nın tümünde açıkça görülmektedir.

İsa bu ilişkiyi tüm inanlılara da sunmaktadır. “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi” (ayet 12). “… oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, ‘Abba, Baba!’ diye sesleniriz” (Romalılar 8:15). “Oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlu’nun ‘Abba! Baba!’ diye seslenen Ruhu’nu yüreklerinize gönderdi” (Galatyalılar 4:6).

İsa, Rab’bin Duası’nda bize dua etmeyi öğretir: “Babamız.” Tanrı, İsa Mesih’in Babası’dır. Eğer Tanrı’nın isteğiyle doğmuşsak Tanrı sizin ve benim de Babamız’dır. Bu da, iman ve tövbemizin sonucu olarak Mesih kalplerimizde beden bulduğunda gerçekleşir.

Benim kalbim, sevginin yemlikten oluşan beşiğidir

Gökteki yücelikleri dile getirir.

Kalbim O’nun tapınağıdır, orada Kral olarak İsa hüküm sürer;

Tüm varlığımı sevinç ve ezgilerle doldurur.


… Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Yuhanna 8:56