fbpx

Resim: Ümit Bulut

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
2,7: Tanrı Pavlus’a lütfederek öteki uluslara Müjde yayma görevini verir. Bunu bilen Pavlus görevini yerine getirirken Tanrı’nın lütfunu över (1.Korintliler 3:10). Tanrı’nın bana verdiği görevlerim nelerdir? Görevim ne olursa olsun, önemli olan o görevi Tanrı’nın verdiğinden emin olmaktır.
3-6: Tanrı, sırrını bize açıklayandır. Kutsal Ruh aracılığıyla açıklanan bu sır Kutsal Kitap üzerinde derin düşünürken, ruhsal gözlerimizin açılmasıyla sağlanır. Bugün de Ruhsal gözlerim açılsın ve O’nun tasarısını anlayayım diye yürekten dua etmeliyim.
10-12: Tanrı kilise topluluğu aracılığıyla bize O’nun çok yönlü bilgeliğini bildirir. Önceden düşman olan Yahudi ve öteki uluslardan oluşan topluluğun birlik içinde yaşaması dahi Tanrı‘nın bilgeliğin bir örneği olup dünya üzerinde zafer kazanan Mesih’i göstermektedir. Kilisemiz Tanrı’nın bilgeliğini her tarafa yansıtmakta mı?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1: Pavlus bulunduğu sıkıntılı durumu da görevinin bir parçası olduğunu öğrenir, bu yüzden yakınmak yerine Tanrı’ya şükreder. Uluslar için Mesih’in tutuklusu olduğunu biliyordu. İçinde bulunduğum duruma iman gözüyle bakarsam, her şey ne kadar zor olsa bile Rab’bin lütfunu anımsayarak yürekten şükredebilirim.
13: Pavlus kendisi için kaygılanmak yerine dışarıda olan imanlıların yılmaması için dua etmeye devam eder. Sıkıntı çekeceğim günlerde bile kardeşlerime utanç değil, yücelik kazandırmam için duada bulunmalıyım.

Efesliler 3:1-13
1 Bu nedenledir ki, ben Pavlus siz uluslar uğruna Mesih İsa’nın tutuklusu oldum. 2 Tanrı’nın bana bağışladığı lütfu size ulaştırmakla görevlendirildiğimi duymuşsunuzdur. 3 Yukarıda kısaca değindiğim gibi Tanrı, sır olan tasarısını bana vahiy yoluyla bildirdi. 4 Bu mektubu okuduğunuzda Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz. 5 Bu sır önceki kuşaklara açıkça bildirilmemişti. Şimdiyse Mesih’in kutsal elçilerine ve peygamberlerine Ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. 6 Şöyle ki, öteki uluslar da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve Müjde aracılığıyla Mesih İsa’da vaade ortaktır.

7 Tanrı’nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı uyarınca bu Müjde’yi yaymakla görevlendirildim. 8-9 Bütün kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih’in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı’da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. 10 Öyle ki, Tanrı’nın çok yönlü bilgeliği, kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. 11 Bu, Tanrı’nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa’da yerine getirdiği amaca uygundu. 12 Mesih’te ve Mesih’e olan imanımızla Tanrı’ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz. 13 Bu nedenle, uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum. Bunlar size yücelik kazandırır.


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?