fbpx

Öncelikle Kilise hakkında ilk ve önemli vurgumuz şu olmalıdır. Sanıldığının aksine Kilise el ile inşa edilmiş bir bina veya bir yapı değildir. Süleyman tarihteki en görkemli tapınaklardan birini yaptırmasına rağmen 2.Tarihler 6;18’de yazıldığı üzere bakın Tanrı’ya ne diyor: “Tanrı gerçekten yeryüzünde insanlar arasında yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki!”

Hepimizin de bildiği gibi İncil orijinalinde Grekçe olarak yazılmıştır ve Grekçe İncil’e baktığımızda orada kilise için kullanılan kelime “Ekklesia” dır. Ekklesia özel bir iş veya amaç için toplumun dışına çağrılmış olan topluluk anlamına gelir. Evet kilise işte budur. Kilise özel bir amaç için çağrılmış inanlılar topluluğudur. Bu inanlılar neye inanırlar? Kutsal Kitap’ta (değişmez ve değiştirilemez Tanrı Sözünde) anlatılan İsa Mesih’in Rab ve Tek Kurtarıcı olduğuna. Biz bir inanlılar topluluğuyuz; sen ve ben yani bu topluluk gerçek bir kilisedir. İçinde ibadet gerçekleştirilen bina değil, biz topluluk olarak gerçek bir kiliseyiz ve özel bir amaç için çağrıldık.

Kilisenin yeryüzündeki başlıca göreviyse Tanrı’yı ve Mesih’i yüceltip, O’na tapınmak, hizmeti ve kutsal yaşamıyla Tanrı’nın esenliğini insanlara hissettirmek ve aynı zamanda Mesih’in kurtuluş mesajını tüm insanlığa yaymaktır (Ef. 1:3-23, Mat. 28:19-20, 2Tim. 2:2). Şüphesiz Kilise bu amacına ulaşabilmesi için kendini Kutsal Ruh’un ve Kutsal Kitap’ın doğrultusunda organize etmesini iyi bilmelidir (1Kor. 14:33, 23-25, Elçi. 6:1-7). Hem Tanrı’nın yüceliği hem de üyelerinin selameti için kilise, kendi içinde günah içinde yaşayanları disiplin etmek ve aynı zamanda istekli üyeleri eğitmek için de bir düzen oluşturmalıdır (1.Kor. 5-6, Gal. 6:1-5, 1Pet. 3:15).

Rab İsa Mesih’in Yeni Antlaşma Kilisesi vaftizli imanlılardan oluşan, Müjde’ye iman ederek paydaşlıkta bulunan, Mesih’in buyurduğu iki ruhsal töreni yerine getiren, O’nun ilkeleriyle yönetilen, sözünde açıklanan armağanlara, haklara ve ayrıcalıklara sahip olan ve Müjde’yi dünyanın her yanına duyurmayı amaçlayan bir topluluktur. Her topluluk, Rab İsa Mesih’in yönetimi altındadır. Kilisenin hizmetlileri ihtiyarlar ve görevlilerdir. Hem erkek hem de kadınlara kilisede hizmet için armağanlar verilmiştir. İhtiyarların görevi Kutsal Yazılarda belirtilenlerle sınırlıdır.
İncil’e göre Kilise, her oymak, her dil, her halk ve her ulustan oluşan ve bütün çağlarda kurtuluşa kavuşan insanların tümünü içerir.

  • Matta 16:15-19; 18:15-20;
  • Elçilerin İşleri 2:41-42,47; 5:11-14; 6:3-6; 13:1-3; 14:23,27; 15:1-30; 16:5; 20:28;
  • Romalılar 1:7;
  • 1.Korintliler 1:2; 3:16; 5:4-5; 7:17; 9:13-14; 12;
  • Efesliler 1:22-23; 2:19-22; 3:8-11,21; 5:22-32;
  • Filipililer 1:1;
  • Koloseliler 1:18;
  • 1.Timoteos 2:9-14; 3:1-15; 4:14;
  • İbraniler 11:39-40;
  • 1.Petrus 5:1-4; Vahiy 2-3; 21:2-3.

Peki siz İsa Mesih’e iman eden biri olarak böyle bir toplulukta mısınız? Eğer değilseniz sizi anlatılan bu ilkelere sahip bir topluluğa Rab’bin size verdiği armağanları kullanabilmeniz üzere davet ediyoruz.