fbpx

Resim/video: Yuhanna 7:37–53

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
37–39: İsa, Yeruşalim’den akacağı söylenen diri suyu (Zekeriya 14:8; Hezekiel 47:9; Vahiy 22:1) kendisine gelenlere verecektir (Yeşaya 55:1). Bu diri su, İsa Baba Tanrı’ya döndüğünde gelecek olan Yardımcı’yı, yani Kutsal Ruh’u işaret etmektedir (Yuhanna 16:7). Susadım mı? Kutsal Ruh’ta yürümek istiyor muyum? Kralım İsa’ya itaat ettiğimde Kutsal Ruh bana yardım eder ve susuzluğuma son verir.

40–42: İsa’nın öğretişine gerçekten kulak verenler, onun bekledikleri Mesih olduğunu söylerler (40). Diğerleri buna nasıl bir tepki gösterir (41, 42)? Sahte ve saptırılmış bilgilere dayanarak gerçeği reddettiğim oldu mu?

46: İsa’yı tutuklamaya gelenler bile onun yetkin konuşmasına hayran kalır. İsa’nın sözü, beni ne kadar derinden etkiliyor? Bu etki hayatıma nasıl yansıyor?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
47–49: İnsanları Tanrı’ya yönlendirmesi gereken Ferisiler, İsa’ya inanmak isteyenleri engellerler. Yanlışlıklarımdan dolayı, imanda ilerlemeye gayret eden imanlı kardeşlerimi kötü etkilediğim oluyor mu?

50–52: Nikodim gibi dikkat edip sorgulamam gereken konular var mı?

 

Yuhanna 7:37–53
37 Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. 38 Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’ ”

39 Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. 40 Halktan bazıları bu sözleri işitince, “Gerçekten beklediğimiz peygamber budur” dediler.

41 Bazıları da, “Bu Mesih’tir” diyorlardı.

Başkaları ise, “Olamaz! Mesih Celile’den mi gelecek?” dediler. 42 “Kutsal Yazı’da, ‘Mesih, Davut’un soyundan, Davut’un yaşadığı Beytlehem Kenti’nden gelecek’ denmemiş midir?”

43 Böylece İsa’dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. 44 Bazıları O’nu yakalamak istedilerse de, kimse O’na el sürmedi.

45 Görevliler geri dönünce, başkâhinlerle Ferisiler, “Niçin O’nu getirmediniz?” diye sordular.

46 Görevliler, “Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır” karşılığını verdiler.

47 Ferisiler, “Yoksa siz de mi aldandınız?” dediler. 48 “Önderlerden ya da Ferisiler’den O’na iman eden oldu mu hiç? 49 Kutsal Yasa’yı bilmeyen bu halk lanetlidir.”

50–51 İçlerinden biri, daha önce İsa’ya gelen Nikodim, onlara şöyle dedi: “Yasamıza göre, bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu?”

52 Ona, “Yoksa sen de mi Celile’densin?” diye karşılık verdiler. “Araştır, bak, Celile’den peygamber çıkmaz.”

53 Bundan sonra herkes evine gitti.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?