fbpx

İsa’nın yaşamını diğer kitaplardan (Matta, Markos, Luka) farklı bir açıdan anlatan Yuhanna Kitabı, kilise tarihi boyunca sayısız imanlı tarafından sevilmiştir. Yuhanna kitabı basit görünmesine karşın, derin anlamlar içermektedir. Bu nedenle bu kitap, hem büyük bir filin hem de çocukların korkusuzca girip yüzebileceği bir yüzme havuzuna benzetilir. Hem imanlının kendi iman hayatını inceleyip imanda ilerlemesi için kullanabileceği bir eğitim kitabı hem de iman etmeyenlere Müjde’yi duyurmak için kullanabilecek bir araçtır.

Bazı din bilginleri arasında fikir ayrılığı olsa da, genelde bu kitabın İsa’nın öğrencisi Yuhanna tarafından yazıldığı kabul edilmektedir. Yuhanna Kitabı’nda Yuhanna’nın ismi geçmez; fakat “ İsa’nın sevdiği öğrenci” ifadesi yer alır. Ayrıca kitap, İsa’nın öğrencisi olarak O’nunla birlikte yaşamayan birinin anlatamayacağı zenginlikte hikâyeler içermektedir.

Ana Mesaj
1. Tanrı’nın Oğlu olarak gelen İsa Mesih’i anlatır.
2. “Tanrı’nın Egemenliği” ifadesi yerine “sonsuz yaşam” ifadesi kullanılır. Yuhanna Kitabı’nda sözü edilen “sonsuz yaşam”, İsa Mesih’e iman etmekle başlar. Sonsuz yaşam, Tanrı ’nın Oğlu’na iman edene verilen mutlak berekettir.
3. İmanı vurgular. Ana teması, İsa’ya Mesih ve Tanrı Oğlu olarak iman etmektir.
4. Kutsal Ruh’tan “Yardımcı” olarak söz edilir ve 13-16.bölümlerde Kutsal Ruh ile ilgili bilgi verilir.
5. Diriliş: İsa’nın yüceliğini gösteren en büyük kanıt, O’nun ölümden dirilmesidir. İsa’nın dirilişi, Hıristiyan inancının en temel noktalarından biridir. Diriliş, öğrencilerin hayatlarını değiştirmiştir ve İsa’nın Tanrı Oğlu olduğu geçeğini kanıtlar.

Özellikler
1. Yuhanna Kitabı diğer kitaplara göre (Matta, Markos, Luka) daha kolay anlaşılabilir Grekçe’yle yazılmıştır.
2. Diğer kitaplar bir konuyu daha kısa anlatırken, Yuhanna daha uzun anlatır.
3. Yuhanna Kitabı İsa’nın Celile hizmetinden çok, Yahuda ile Yeruşalim’deki hizmetini anlatır.
4. Yuhanna Kitabı diğer kitaplarda yazılı olmayan, çeşitli belirtileri anlatır.
5. Yuhanna Kitabı, çarmıhı elem olarak değil, görkemli bir olay olarak görür.