fbpx

İsa Mesih, “Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek” 1 dedi. İsa kilise sözcüğüyle ne demek istemişti? Öğrencileri bu sözcükten ne anlamışlardı? Grekçe “Ekklesia” sözcüğünün kök anlamı “topluluk” ya da “toplantı” ifade etmek için kullanılır. Eski Antlaşma’nın Grekçe çevirisi olan Septuaginta’da İsrail halkı için kullanıldı. Sonradan Hristiyan topluluğu için teknik bir terim olup Grekçe’den Türkçe’ye “Kilise” şeklinde geçti. Pavlus’un zamanında bu sözcük, iki küçük sözcükten oluşmuştu. İki sözcük birlikte, “çağırılmış” anlamına geliyordu.2 Grekçe Yeni Antlaşma’nın diliydi. Pavlus, kiliselere yazdığı mektupları Grekçe olarak yazmıştı.

Kilise kurulduğu dönemlerde, Hristiyanlar toplantılarına, “Kilise” ya da “Topluluk” adını verdiklerinde, politik ya da askeri bir toplantıdan söz etmiyorlardı. Tanrı tarafından çağırılan ve İsa Mesih’e iman ederek kurtulmuş olan insanlardan söz ediyorlardı. Kilise sözcüğü, hem Mesih’e iman edenlerin bulunduğu yerel topluluk hem de, daha büyük bir anlam içeren “Evrensel Kilise” anlamına da gelir. Elçilerin İşleri kitabında tüm topluluğa ait olanlardan söz ediliyor. “İstefanos’un öldürülmesini Saul da onaylamıştı. O gün Yeruşalim’deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye’nin her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler, İstefanos’u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul ise inanlılar topluluğunu kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak, kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu.” 3

Kilise sadece bir ırktan, bir ulustan, bir dilden değil, her ırktan, her ulustan, her dilden, her halktan oluşan insanlardan meydana gelir. Tanrı’nın kilisesinin gerçek üyeleri Mesih’e iman eden kişilerdir. Ayrıca Kutsal Kitap’ta, kilise bir yapıya,4 bir eşe,5 bir sürüye,6 bir asmaya,7 bir bedene8 benzetilir.


 

  1. Kutsal Kitap, Matta 16:18
  2. Kilise, ICI Üniversitesi, s.68
  3. Kutsal Kitap, Elçilerin İşleri 8:1-3
  4. Kutsal Kitap, Efesliler 2:21
  5. Kutsal Kitap, Efesliler 5:22-23
  6. Kutsal Kitap, Yuhanna 10:16
  7. Kutsal Kitap, Yuhanna 15:1
  8. Kutsal Kitap, Efesliler 1:23

Anadolu’da Hristiyanlık

Yazar bu kitabın bölümlerini kullanma izni verdi. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen kopyanızı buradan satın alınız.