fbpx

Resim: Yuhanna 19:12-22

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
16, 17: İsa ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra sessizce çarmıhı taşıyıp Golgota’ya kadar gider. Golgota’ya giden yol çok uzun ve acı doludur. İsa bu uzun ve acı dolu çarmıh yolunu beni düşünerek sessizce yürümüştür (Luka 23:27-31).

19: ‘Yahudilerin Kralı’ ifadesi kullanılarak yazılmış suç yaftası çok ilginçtir. İsa’nın dediği gibi (18:36), O dünyanın kralı değil, ait olduğum Tanrı Egemenliği’nin kralıdır; böylece benim kişisel kralımdır. Kralım, benim için canını vermiştir!

Bana hangi öğütler verilmektedir?
13-16: Pilatus yargı kürsüsünde oturup İsa’yı ölüm cezasına çarptırır. Bununla birlikte, İsa’yı teslim eden Yahudilerin günahı, Pilatus’un günahından daha büyüktür. Benim günahımdan ötürü İsa çarmıha gerildiğine göre, ben Yahudilerden de büyük bir günahkârım. Günahkâr olduğum gerçeğinin bilinciyle yaşıyor muyum?

12, 15: Yahudiler, Tanrı’nın gönderdiği kralı değil, Sezar’ı seçerler. Roma’dan bağımsız olmak için uğraşmalarına karşın, böyle bir seçim yapmaları ne kadar ilginçtir. Ben kimi hoşnut etmeye çalışıyorum? Kimin sözüne itaat ediyorum? Kimin için canımı bile vermeye hazırım?

15: Ben İsa’yı tekrar çarmıha gerecek işler yapıyor muyum? İsa’ya ihanet etmemeliyim (İbraniler 6:4-6).

Yuhanna 19:12-22
12 Bunun üzerine Pilatus İsa’yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler, “Bu adamı salıverirsen, Sezar’ın* dostu değilsin!” diye bağrıştılar. “Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar’a karşı gelmiş olur.”

13 Pilatus bu sözleri işitince İsa’yı dışarı çıkardı. Taş Döşeme–İbranice’de* Gabbata– denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu. 14 Fısıh Bayramı’na* Hazırlık Günü’ydü*. Saat on iki sularıydı. Pilatus Yahudiler’e, “İşte, sizin Kralınız!” dedi.

15 Onlar, “Yok et O’nu! Yok et, çarmıha ger!” diye bağrıştılar.

Pilatus, “Kralınızı mı çarmıha gereyim?” diye sordu.

Başkâhinler, “Sezar’dan başka kralımız yok!” karşılığını verdiler. 16 Bunun üzerine Pilatus İsa’yı, çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti.

17 Askerler İsa’yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp Kafatası –İbranice’de* Golgota– denilen yere çıktı. 18 Orada O’nu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı. 19 Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı:

NASIRALI İSA – YAHUDİLER’İN KRALI

20 İsa’nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudiler’in birçoğu okudu. 21 Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatus’a, “ ‘Yahudiler’in Kralı’ diye yazma” dediler. “Kendisi, ‘Ben Yahudiler’in Kralı’yım dedi’ diye yaz.”

22 Pilatus, “Ne yazdımsa yazdım” karşılığını verdi.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?