fbpx

İsa’nın döneminde birçok din bilgini şeriata dayalı öğreti sunarken, İsa gündelik hayatın objelerini ve örneklerini kullanarak temel ahlaki öğretiler paylaşırdı. Bu öğretilerin temel amacı, göklerin egemenliğine girebilmeleri için dinleyenleri tövbe ve imana davet etmekti. Bazı benzetmelerin amacı ise, bu daveti reddetmenin getireceği korkunç sonuçlarının altını çizmekti.

Çoğumuz İncil’in Matta 25. bölümünde bahsi geçen Talant benzetmesini duymuşuzdur. Bir sahip yolculuğa çıkar, 3 kölesine emanet talantlar bırakır ve çoğaltmalarını ister. İlk köleye 1, ikinci köleye 2, üçüncü köleye ise 5 talant verilir. Sahip döndüğünde ise, talantların hesabını sorar. Bu benzetme Kutsal Kitap’ta en yanlış öğretilen benzetmelerin başında gelir. Vaiz veya öğretmen talantları madeni para veya doğal yetenekler olarak yorumlar ve böylece kahyalık üzerine bir öğretiş oluşturur. Fakat talant ne madeni bir paradır ne de kişisel bir yetenektir. Talant bir ağırlık birimidir. İsa’nın döneminde 1 Roma talantı yaklaşık 32 kilo ağırlığına denk gelirdi. 1 talant ile 32 kilo altın veya gümüş kastedilirdi, yani bugünün değeriyle en fazla 1.3 Milyon TL! Tarihsel enflasyonu da katacak olursak bu değer büyük ihtimalle İsa’nın döneminde daha da yüksekti. Demek ki her üç köleye inanılmaz değerli emanetler bırakılıyor. Benzetme, havarilerin İsrail ve son günler hakkında İsa’ya soru sordukları sırada anlatılmaktadır. Yani talant benzetmesi İsrail’e yönelik bir yargı benzetmesidir. Tanrının insanlara bıraktığı ve kendisinin en değerli saydığı paha biçilemez emanet hangisidir? Elbette kendi Kelamı… Fakat İsrail, Eski Ahit tarihi boyunca bu kelamı duyurmak yerine, ilk hizmetçinin yaptığı gibi kelamı saklayıp yaymadı (çoğaltmadı). Daha sonra ise, İsa (Tanrı’nın beden almış Kelamı) geldiğinde O’nu reddetiler. Talant bu yaramaz kölenin elinden alınıp diğer iki köleye verilir. Diğer köleler yabancı ulusları simgeler. Yani Tanrı kelamının tebliğ görevi İsrail’den alınıp böylece Yahudi olmayan diğer uluslara verilir. Demek ki “Talant Benzetmesi” aslında Kelam’ın kendisine ve kelamı duyurma görevine olan sadakatimizden bahsetmektedir. Gerek “Talant Benzetmesi”, gerek “On Kız” veya “Bağ Sahibi” ile ilgili olan benzetmelerin temel mesajı budur. Yani, İsa hiç kimseyi mahkum etmek için gelmemiştir fakat benzetmelerden anlayabildiğimiz kadarıyla da, onu reddeden İbranilere de benzetmeler aracılığıyla yargı uyarısında bulunmuştur.

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji

KAYNAKÇA:

  • Hultgren, Arland J. “The Parables of Jesus: A Commentary.” Eerdmans Publishing. Grand Rapids, 2002, sf. 271-281.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resim: Andrey Mironov. La parábola de la viña. Wikimedia Commons.